Περιοδικός έλεγχος

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου αποτελεί αίτημα 25 χρόνων του τεχνικού κόσμου, το οποίο υλοποιεί το YΠEKA σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δεν αφορά τα σχέδια της μελέτης, αλλά την πραγματική, σε κάθε χρονική στιγμή, αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της κατασκευής. Μετά την αρχική συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, πρέπει να συμπληρώνεται μετά από έλεγχο περιοδικά ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Οι έλεγχοι της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων γίνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς υποχρεωτικά και ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου. Κάθε πότε πρέπει να ελέγχεται το κτίριο; Το κτίριο πρέπει να ενημερώνεται βάσει των χαρακτηριστικών του ανά 8, 10 και 15 χρονιά. Πιο αναλυτικά: Κάθε 8 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα:
 • Κτίρια Συνάθροισης Κοινού
 • Τα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Κτίρια
 • Τα Εμπορικά κέντρα, τα Πολυκαταστήματα, οι Αγορές και οι Υπεραγορές
 • Τα Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν Υπηρεσίες αυτού.
Κάθε 10 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα εξής:
 • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Εμπορικά Καταστήματα
 • Σχολεία και Φροντιστήρια
 • Γραφεία
 • Σωφρονιστικά Κτίρια
 • Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας
Κάθε 15 έτη θα πρέπει να ελέγχονται:
 • Οι Σταθμοί Αυτοκινήτων
 • Οι Αποθήκες
 • Τα Κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Για κτίριο που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας κατηγορίας, όταν η ηλεκτρονική ταυτότητα συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η δυσμενέστερη προθεσμία.
Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί στο χρόνο αυτό και δεν έχει καταγραφεί θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής µε ελάχιστο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Ως εργασίες θεωρούνται όλες οι εργασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α79) που απαιτούν έκδοση άδειας δόμησης και έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Προβλέπεται η πραγματοποίηση, από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δειγματοληπτικών ελέγχων, ετησίως, σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ποια τα πρόστιμα και οι κυρώσεις αν δεν εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα ή συμπληρωθεί με ψευδή στοιχεία;

Σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. 

Επίσης, στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό επιβάλλεται παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο δύναται να επιβάλει αναστολή της άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από δύο έως είκοσι τέσσερις μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Οι τελεσίδικες αποφάσεις κοινοποιούνται αμελλητί στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19 του ν. 1650/1986).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας που λειτουργεί στη Ε.Γρ. Πληροφοριακών Συστημάτων), παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου, επιβάλλεται, από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Οι παραπάνω κυρώσεις καταγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που τηρούν τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Από την ημερομηνία κοινοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, απενεργοποιείται ο σχετικός κωδικός αριθμός μηχανικού για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου.

Οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί σε κτίριο και δεν έχει καταγραφεί στην ταυτότητα θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το κατώτερο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. 

Τέλος, για τους πολίτες που δεν θα ενταχθούν στο σύστημα προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι, πρόστιμα, ενώ δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ή πώληση του ακινήτου τους.

ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Πότε ενημερώνεται η ταυτότητα κτιρίου;

Η ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου λαμβάνει χώρα μετά από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή και με τις εργασίες της οποίας μεταβάλλονται πολεοδομικά/κτιριολογικά μεγέθη.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από τη λήξη ισχύος της άδειας, εφόσον έχουν υλοποιηθεί εργασίες ή αλλιώς εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ταυτότητα έπειτα θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά ύστερα από κάθε μεταβίβαση και στους περιοδικούς ελέγχους.

Ενημέρωση Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας πραγματοποιείται επίσης για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας λόγω επικαιροποίησης της ημερομηνίας αυτοψίας ή αλλαγής Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού ή Κυρίου του Ακινήτου. Οποιαδήποτε επομένως εργασία έχει εκτελεσθεί σε κτίριο και δεν έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το κατώτερο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην εταιρεία μας ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων και με πολυετή εμπειρία μηχανικών, βρίσκεται στην διάθεση σας για να αναλάβει και την δική σας διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού αλλά και ρωτήστε μας για κάθε απορία που μπορεί να έχετε.